top of page
  • Forfatterens bildeRedaksjonen

Bergen: Hele styret går av etter økonomisk rot

Oppdatert: 28. mar. 2023

Bergen Ishockeyklubb er i trøbbel etter at revisor ikke ville godkjenne regnskapet da de mener det ikke er ført etter anerkjente regnskapsmessige prinsipper, i tillegg kritiserer revisor styret for svak økonomistyring og om de i tilstrekkelig grad har vurdert fortsatt videre drift av klubben. Nå velger styret å gå av som følge av de kritikkverdige forholdende.

Foto: H4Y / OCN


Det har vært en utfordrende sesong for Bergen Ishockeyklubb i sin helhet. Sportslig har A-laget klart målsettingen sin med å bli værende i 1. divisjon med en finfin 6. plass men det har også hatt sin pris både økonomisk og at man har hatt manglende kapasitet som følge av få ressurspersoner. Nå viser det seg at det ble for tøft for klubben å håndtere et A-lag i 1. divisjon i tillegg til å etablere et damelag i Bambusa-ligaen.


I november kom det første signalet om at ting ikke var på stell da klubben varslet ut til sine medlemmer at noe måtte gjøres i forhold til økonomi og flere personer inn i klubben for å bidra slik at det ikke ble for store oppgaver til få personer.


I den generelle informasjonen til medlemmene ble det sendt ut blant annet følgende i begynnelsen av november:


"Klubben holder høy aktivitet, tross knappe ressurser. Denne sesongen er driften krevende både økonomisk og organisatorisk. Spesielt herrelaget er inne i en kritisk fase. De har siden sesongstart manglet personer i helt sentrale roller. Vi ser nå at denne mangelen på folk gir alvorlige ringvirkninger for økonomien til laget. Styret har satt frist til 17. november med å få på plass friske midler til videre drift av herrelaget."


Nå viser det seg at økonomien var mye verre enn tidligere kommunisert. Bergen Ishockeyklubb hadde budsjettert med sponsorinntekter på kr 1,5 millioner kroner men hadde på det tidspunktet kun skaffet til veie kr 600 000,- og klubben stod praktisk talt ovenfor en reell konkursfare. Etter iherdig innsats fra daglig leder og styret, fikk man kuttet kostnader og vedtok samtidig å fullføre sesongen. For eksempel hadde man planer om å fly til alle bortekamper, noe som ble redusert til buss der hvor det var mulig. Dette kommer fram i årsberetningen som klubben sendte ut til sine medlemmer forrige uke.


"Det ble satt i verk tiltak i løpet av oktober av daglig leder og styret. Den ekstraordinære innsatsen og økt engasjement i organisasjonen rundt herrelaget ble helt avgjørende. Styret vedtok å fullføre sesongen som planlagt med det økonomiske tapet dette ville medføre for klubben.", står det i årsberetningen.


Styret vedtok i desember at man måtte skaffe til veie kr 400 000,- innen utgangen av april 2023 men styreleder Anne Berit Kolmannskog vil ikke bekrefte ovenfor Hockey4You om man har klart dette.


- Vi jobber intenst med dette nå. Vi har tro på at det løser seg, sier hun.


Betydelig underskudd i 2022

Og problemene fortsatte for Bergen som ikke har skilt ut breddedelen og elitedelen som er anbefalt av Norges Ishockeyforbund. For klubben melder også at man gikk med kr 559 000,- i underskudd i 2022 som resulterte i et stort tap av egenkapital. Klubben har fortsatt positiv egenkapital men den ble redusert fra kr 879 000,- til kr 320 000,- pr. 31.12.22.


I tillegg forteller styret i årsberetningen at ytterligere midler må på plass for å sikre en forsvarlig drift av A-laget den kommende sesongen. H4Y har spurt styrelederen hvor mye dette er snakk om uten at hun ønsker å utdype dette nærmere.Klubben henvendte seg også til Norge Ishockeyforbund, det samme som Furuset, for å spørre om utsettelse for innlevering av revidert regnskap og andre dokumenter som var fristen den 15. mars. Dette ble avslått til begge klubbene og i forhold til klubblisensreglementet vanker det sanksjoner i form av bøter når man innleverer dokumenter senere enn 20. mars.

Klubben klarte allikevel å levere dokumentene innen fristen, noe også NIHF bekrefter ovenfor Hockey4You.


Økonomisk rot

Men problemene har så vidt begynt for bergenserne fordi revisor har heller ikke godkjent årsregnskapet i forkant av årsmøtet som er i morgen 29. mars. Dette på bakgrunn av flere forhold rundt regnskapet som manglende regnskapsrutiner og lønnssystem. I tillegg har heller ikke klubben vært registrert i MVA-registeret på tross av at de omsetter for millionbeløp og kan derfor heller ikke søke om momskompensasjon.


I årsberetningen står det følgende:

"I arbeidet med revisjon kom det frem at regnskapet ikke var ført etter anerkjente regnskapsmessige prinsipper. Dette ble ikke mulig å rette opp i innen fristen. Revisor har bistått styret med å få på plass ett regnskap basert på tilgengelig informasjon, men revisor har ikke kunnet godkjenne det. Klubben har fått merknad fra revisor for manglende regnskapsrutiner, eksempelvis rutiner rundt momshåndtering. Det er mangelfull momshåndtering i kontraktene til daglig leder og hovedtrener, ved innkjøp og videresalg, og ved søknad om momskompensasjon. Klubben er ikke registrert i MVA registeret. Utbetaling av honorar og godtgjørelser er vanskelige å etterprøve med hensyn til skatter og avgifter all den tid klubben ikke har hatt ett lønnssystem"


"Alle forhold som er avdekket handler om manglende rutiner og kunnskap"

Styreleder Anne Berit Kolmannskog bekrefter langt på vei at styret og kontrollkomiteen manglet rutiner og kunnskap i det som er helt grunnleggende faktum om at det er krav om å melde selskapet inn i MVA-registeret når man omsetter for mer enn kr 50 000,-.


- Det er mange år siden sist Bergen ishockeyklubb spilte i 1 divisjon for herrer, og første året vi er i Bambusa, vi har mye å lære. Vi er imidlertid bedre rustet nå enn vi var, som klubb. Vi vet mer konkret hvor det er behov for å forbedre driften, og vi er mange som har fått erfaringer vi kan dele videre med nye resurspersoner som ønsker å engasjere seg i våre to seniorlag, sier Kolmannskog og fortsetter:

- Vi tror det er mange i Bergen som ser muligheten denne sesongen har skapt, og som nå vil være med å bygge videre på det arbeidet som er lagt ned. Vi har stor tror på å få på plass det som skal til for spill neste sesong. Alle forhold som er avdekket handler om manglende rutiner og kunnskap. Forhold det er mulig å rette på og som vi nå jobber med å få på plass gode rutiner for.


Styrelederen understreker at dagens situasjon er under kontroll. Klubben har også søkt hjelp fra Vestland Idrettskrets for råd og veiledning rundt dette temaet.


Revisor kritiserer styret for manglende kontroll over økonomien

Revisor kommer med nedslående nyheter til klubben om at de ikke kan godkjenne regnskapet, noe som er et krav fra Norges Ishockeyforbund for å kunne få lisens. Revisor bemerker følgende:


"Selskapets interne kontroll har gjennom året vært mangelfull på en rekke vesentlige punkter. På bakgrunn av klubbens svake intern kontroll har vi ikke hatt tilstrekkelig revisjonsbevis til å uttale oss om inngående balanse, fullstendighet, gyldighet av klubbens inntekter/kostnader herav fordringer/kortsiktig gjeld samt eksistens og verdi på sentrale balanseposter som anleggsmidler og varelager."


"Jeg tar selvsagt selvkritikk på at jeg ikke hadde den kontrollen jeg som styreleder burde ha hatt"

I tillegg informerer også revisor at styret ikke har tilstrekkelig begrunnet om det er grunnlag for fortsatt videre drift.


"Klubben har svak økonomi og styret har ikke i note informert om fortsatt drift tilstrekkelig. Vi kan derfor ikke uttale oss om fortsatt drift forutsetningen er tilstede", heter det i uttalelsen fra revisor som Hockey4You har fått tilgang på.


Styret i Bergen Ishockeyklubb trekker seg

På årsmøtet i morgen vil hele styret som teller 9 personer, trekke seg som følge av den svake internkontrollen klubben har hatt. Det bekrefter styreleder Anne Berit Kolmannskog ovenfor Hockey4You selv om valgkomiteen har satt henne opp på gjenvalg.

- Styret ønsker å stå samlet om ansvaret for manglende rutiner, og jeg har valgt å ikke ta gjenvalg. Jeg tar selvsagt selvkritikk på at jeg ikke hadde den kontrollen jeg som styreleder burde ha hatt. Jeg vil være tilgjengelig for klubben i andre roller om de ønsker det. Klubbens økonomiske situasjon er under kontroll, grunnen til at styret trekker seg gjelder den manglende internkontrollen som er avdekket, slår hun fast.


Et styremedlem har allerede trukket seg med umiddelbar virkning etter et styremøte den 20. mars som handlet om blant annet den betente konflikten om at damelaget ikke fikk egen garderobe i Bergenshallen.


- Dameansvarlig i styret valgte å trekke seg med umiddelbar virkning fordi hun oppfattet at styret ikke ville forplikte seg til å gi damelaget en fast garderobe, sier styrelederen.


Det nye styret vil ha dårlig tid for å kunne håndtere det mangelfulle regnskapet. Det nyvalgte styret på årsmøtet må sette seg inn i økonomien i klubben, få godkjent regnskapet av revisor og gjennomføre et ekstraordinært årsmøte før de endelige dokumentene kan sendes inn til Norges Ishockeyforbund.


"Nytt styret må ferdigstille regnskapet for 2022, og legge dette frem sammen med budsjett for 2023 så snart det er klart, og innen frist for samordnet rapportering 30. april. Nytt styret må vurdere grunnlaget for fortsatt drift", sies det i årsberetningen.


Norges Ishockeyforbund: Foreløpig ingen fare for å miste lisens

Fra Ullevål bekrefter Norges Ishockeyforbund at de har mottatt dokumenter fra Bergen Ishockeyklubb i forbindelse med å fornye lisensen.


- Bergen har rapportert det de skal. Klubben har en egenkapital og en regnskapsmessig rating som tilfredsstiller kriteriene til klubblisens. Isolert sett, vil dette i seg selv gjøre at Bergen ikke står i fare for å miste klubblisens, sier Eivind Juul Pedersen til Hockey4You.


Samtidig bekrefter man at man har fått med seg revisors uttalelser om det økonomiske rotet i klubben.

- NIHF er derimot kjent med revisors uttalelse til 2022 regnskapet. Selv om en klubb tilfredsstiller kriteriene til lisens, vil Klubblisensutvalgets oppgave være å kvalitetssjekke at klubben har likviditet og økonomiske muskler til å drive gjennom en sesong dersom den får klubblisens. Revisors uttalelse vil bli lagt vekt på. Da kan det i behandlingen av klubblisens bli behov for en dialog med klubben, hvor klubben må redegjøre for situasjonen og hva de tenker om kommende sesong, sier han.


Videre forteller Juul Pedersen at Bergen vil få tid på seg til å rette opp i forholdende slik at de kan søke om lisens for 1. divisjon den kommende sesongen.


- Klubben har levert en revisorbekreftelse, så må Klubblisensutvalget ta utgangspunkt i denne når de behandler klubben. Her bør klubben jobbe aktivt for å eventuelt bøte på utfordringer påpekt av revisor. Klubben vil nok også bli bedt om å redegjøre for eller levere tilleggsstoff knyttet til dette uten at de vil få gebyrer av den grunn. Dette er en del av lisensbehandlingen, sier han.


Han fortsetter:


- Det er ingen frist for lisensbehandlingen, men vi ønsker jo å få avsluttet alle de utfordrende klubbene i god til før sommeren. Har vi troen på at en klubb skal klare det, kan vi nok være mer åpen for lengre saksbehandlingstid, avslutter Eivind Juul Pedersen i Norges Ishockeyforbund.

bottom of page