top of page
 • Forfatterens bildeOle Christer Nylende

Bergen-anke avvist, Hasle-Løren overtar plassen i 1. divisjon

Ankeutvalget i Norges Ishockeyforbund har talt og avvist anken til Bergen som mistet lisensen for spill i 1. divisjon. Det betyr at klubben er degradert til 2. divisjon fra og med neste sesong


Foto: H4Y


Som Hockey4You har omtalt tidligere ble Bergen nektet lisens av Norges Ishockeyforbund som følge av at de ikke har innlevert revisorgodkjent regnskap innen tidsfristen. Det vedtok Forbundsstyret den 27. mai hvor da Bergen anket vedtaket inn for Ankeutvalget.


Et håp for Bergen var at de skulle innlemmes inn i idrettslaget TIF Viking etter at årsmøtet vedtok dette. Styrevedtaket fra TIF Viking lot vente på seg når det ble kjent at Bergen mistet lisensen og etter det Hockey4You erfarer skal det ligge et krav om at Bergen måtte ha lisens i 1. divisjon for at idrettslaget skulle overta driften av ishockeyklubben.I dag ble det klart at anken måtte avvises da Bergen Ishockeyklubb fortsatt ikke har levert et revisorgodkjent regnskap, noe som er en grunnleggende regel for at man skal kunne få innvilget en lisens.


I følge opplysninger som Hockey4You har mottatt skal Bergen ha fått mange muligheter fra Norges Ishockeyforbund til å kunne rette opp i de forholdene som har vært påpekt ovenfor klubben uten at de har lykkes med å levere de dokumentene som kreves for å få lisens.Her er tidsperspektivet som Bergen har hatt:


 • 2. februar minner NIHF klubbene om at fristen er 15. mars for rapportering av regnskap. Her er det fyldig informasjon om hva som kreves av den enkelte klubb.

 • 20. mars kom det en ny påminnelse til Bergen siden det ikke er innlevert dokumentasjon

 • 19. april møtes Klubblisensutvalget som ikke kan behandle lisensen som følge av manglende dokumenter, får ny frist til den 10. mai.

 • 10. mai mottar Klubblisensutvalget utskrift fra et regnskapsprogram (urevidert) fra klubben men får beskjed om at dette ikke tilfredsstiller kravene til reglementet og får en ny frist til den 22. mai.

 • Den 24. mai har Klubblisensutvalget fortsatt ikke mottatt blant annet revidert regnskap fra Bergen og det innstilles om at klubben fratas lisensen

 • 27. mai stadfester Forbundsstyret innstillingen til Klubblisensutvalget om å frata lisensen til Bergen Ishockeyklubb


I tidsperspektivet skal det også ha vært en løpende dialog mellom NIHF og klubben for å kunne få til løsninger slik at klubben kunne levere dokumentasjon i tillegg til at man jobbet med samarbeidet med TIF Viking.


I vedtaket fra Norges Ishockeyforbund står det følgende:

"Det har vært utfordrende for Klubblisensutvalget (KLU) å vurdere klubben i og med at det kun er mottatt utskrift av resultat og balanse pr. 31.12.23 fra regnskapsystemet. Det er mange rapporteringskrav klubben ikke innfrir, blant annet:

 • Ikke mottatt fullstendig årsregnskap

 • Regnskapet er ikke revidert

 • Forbundets regnearkmaler er ikke levert

 • Handlingsplan med tilhørende langtidsbudsjett mangler

 • Avklaring rundt et samarbeid med TIF Viking Bergen har fått utsatt frist flere ganger i et forsøk på å gi klubben mulighet til å rapportere"Bergen legger seg flate ovenfor Ankeutvalget og erkjenner at klubben ikke har overholdt de fristene som var satt men følte allikevel at man skulle få enda mer tid slik at man kunne gjennomføre innlemelsen til TIF Viking som lå én uke unna."BIK registrerer at NIHF ser det slik at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å oppheve vedtaket om å ikke tildele Bergen Ishockeyklubb lisens for 1. divisjon i sesongen 2024/2025. BIK bestrider ikke at nødvendig rapportering innen tidsfristene har vært mangelfull og ikke imøtekommet det som trengs for lisens i 1. divisjon. Samtidig så hadde BIK håpet at en innlemmelse i TIF Viking, med de økonomiske og organisatoriske fordelene dette gir, ville holdt til å beholde lisensen. BIK er takknemlig for utsettelse vi har fått og vi har følt at forbundet via en rekke tlfsamtaler har forstått den ekstraordinære situasjonen vi har vært i.", skriver Bergen til Ankeutvalget.


Videre anfører Bergen i anken:


"BIK skjønner ikke helt hvorfor fristen ble satt før TIF Viking sitt avgjørende styremøte. For allerede på mandagen 27. mai vedtar forbundsstyre at BIK ikke tildeles lisens. Dette satte selvsagt hele innlemmelsen i fare. BIK skjønner at vi allerede hadde fått fristen utsatt 2 måneder, men at lisensen skulle ryke noen dager før TIF viking sitt avgjørende styremøte hadde vi ikke sett for oss."


TIF Viking har også uttalt seg i saken i forhold til Ankeutvalget og forteller langt på vei at innlemmelsen av Bergen vil stå i fare om det ikke blir innvilget lisens for 1. divisjon.


"For Viking vil en slik lisens være helt avgjørende for vårt engasjement for ishockey-sporten i Bergen. Hvis vi overtar BIK påtar vi oss et stort ansvar både på herre og damesiden. For å klare det løftet økonomisk er vi avhengig av å ha et produkt som Bergen by vil se som attraktivt. Vi må og være attraktiv for spillere. Dette forutsetter at vi i tillegg til et damelag på øverste nivå og har et herrelag i 1. div. Uten dette vil forutsetningene for å lykkes være betydelig lavere. Kanskje så mye dårligere at det ikke kan forsvares.", uttaler TIF Viking i støtteskrivet til Ankeutvalget.Men problemet for Bergen Ishockeyklubb er at de pr. 10. juni fortsatt ikke har levert et revisorgodkjent regnskap og heller ikke i anken til Ankeutvalget. I stedet har de levert et revisorgodkjent regnskap fra TIF Viking som ikke er en part i saken. I sin uttalelse og avvisingen av anken skriver Ankeutvalget følgende:


"Bakgrunnen for innlemmelsen i TIF Viking synes å være et ønske om å få et økonomisk fundament som gjør videre satsing på minimum nivå to mulig. Utvalget opplever at det er en stor usikkerhet knyttet til sammenslåingen. Det er slik utvalget ser det ikke gjort bindende vedtak I TIF Viking om å innlemme BIK i foreningen og at det er en forutsetting for dette at lisensen videreføres.

Det er hverken for Klubblisensutvalget eller for Ankeutvalget fremlagt årsregnskap eller revisorberetning for BIK, men bare for TIF Viking. Ankeutvalget kan ikke legge disse til grunn ettersom TIF Viking ikke er part i saken og det ikke er fattet bindende vedtak i begge klubber om sammenslåing.

Ved vurdering klubbens økonomiske situasjon på vedtakstidspunktet har utvalget lagt vesentlig vekt på manglende årsregnskap og revisorerklæring. Det er derfor nærliggende å tro at BIKs økonomiske fundament på vedtakstidspunktet ikke innfrir kravet til lisens."


Hasle-Løren bekrefter ovenfor Hockey4You at de allerede har takket ja til Bergens plass i 1. divisjon. For Bergens sin del er det nå høyst usikkert om det blir et samarbeid i TIF Viking og om det blir spill i 2. divisjon til høsten.

Opmerkingen


bottom of page